Daarna vroeg Jozef van Arimatea, een discipel van Jezus,
maar in het verborgen uit vrees voor de joden, aan Pilatus
het lichaam van Jezus te mogen wegnemen…Ook kwam
Nicodemus.’ (Johannes 19:38,39)

Er wordt weinig verteld over Nicodemus of Jozef van Arimatea,
hoewel ze discipelen worden genoemd. Wij zouden meer
van hen willen weten, vooral van Nicodemus. Van hem wordt
gezegd dat hij heel rijk was. Hij wilde niet bij Jezus worden
gezien. Hij kwam ’s nachts tot Hem. Hij verwaardigde zich
Jezus een leraar te noemen. Men kan hem niet rangschikken
naast de andere discipelen. Lange tijd schijnt hij een discipel
te zijn geweest die er niet voor uitkwam.

Zwijgen is een bepaald standpunt innemen, of we dit al dan niet
prettig vinden. we kunnen zwijgen niet uitleggen als een overgave
aan Christus. Deze beperkte trouw – als u het die naam wilt geven –
is niet voldoende. Ons getuigenis van het feit dat wij Christus hebben
aanvaard en Zijn reddende macht hebben ervaren betekent Hem
te erkennen, voor Hem op te komen, Hem altijd te belijden, vooral
wanneer het erom spant.
Wij moeten onze toewijding uiten.
Wij moeten onze vrienden en buren er niet naar laten raden.
Het is van levensbelang dat wij openlijk en spontaan onze Heer
eren in woord en daad. Wij moeten niet terugschrikken van
algehele trouw aan Hem en Zijn Woord. De zaak van Christus
heeft nooit meer behoefte gehad aan moedige getuigen dan
juist nu.

Voor christenen zijn er in deze tijd drie onvergeeflijke houdingen:
Ten eerste, om oppervlakkig te zijn, onverschillig en lichtzinnig
te denken aan wereldse gevaren en de menselijke situatie
in onze tijd.
Ten tweede, om te leven en te handelen alsof de status quo voldoende
zou zijn om aan onze christelijke verantwoordelijkheid te beantwoorden.
Ten derde, het gebrek aan zedelijke moed om de gelegenheid en
kans die God ons voorhoudt aan te grijpen.

Onze hedendaagse wereld verkeert in een kritieke fase.
Er is moed voor nodig om openlijk en zonder zich te schamen voor
Christus te leven in een wereld die dwaas, onzedelijk en wreed is.
Wij vragen niet om dweepzucht, maar om een dagelijkse keus
voor een juiste leefwijze ver van de zonde, voor liefde, wars van haat
voor zelfopoffering en gehoorzaamheid, ver van ongehoorzaamheid,
voor medeleven voor de verlorenen, ver van onverschilligheid.

Uit: Bijbels Dagboek