Toewijding

De gehele hemel stelt belang in het geluk van de mens. Onze hemelse Vader sluit de weg naar vreugde voor geen van Zijn schepselen af. De goddelijke eis is dat we al die verkeerde gewoonten mijden, die ons leed en teleurstelling brengen en die voor ons de deur van de blijdschap en van de hemel zouden sluiten. De Verlosser van de wereld aanvaardt de mensen zoals ze zijn, met al hun wensen, onvolmaaktheden en zwakheden. Hij reinigt hen niet alleen van zonde en schenkt hen niet alleen verlossing door Zijn bloed, maar komt ook tegemoet aan het diepste verlangen van allen, die bereid zijn om Zijn juk, om Zijn last te dragen. Hij wil graag vrede en rust geven aan allen, die tot Hem komen om het brood des levens in ontvangst te nemen. Hij vraagt van ons om alleen die dingen te doen, die ons brengen tot het hoogste geluk, dat onbereikbaar is voor de ongehoorzamen. Het echte leven, vol geluk, is innerlijk gelijkvormig te worden aan Christus, de hoop der heerlijkheid.

Veel mensen stellen de vraag: „ Hoe kan ik mijzelf aan God overgeven?” U wilt uzelf aan Hem geven, maar u hebt niet genoeg innerlijke kracht; u bent slaaf van uw twijfel en u kunt niet loskomen van de gewoonten van uw zondige levenswijze. Uw beloften en besluiten zijn uiterst zwak. U kunt uw gedachten, uw neigingen, uw gevoelens niet in toom houden. U kent uw verbroken beloften en niet nagekomen toezeggingen en daardoor is uw vertrouwen en uw toewijding verzwakt en hebt u het gevoel dat God u niet kan aanvaarden. U behoeft echter niet te wanhopen. U moet oog krijgen voor de wilskracht waarover u beschikt. Dit is de stuwende kracht in de mens, de kracht om besluiten te nemen, om te kiezen. Alles hangt af van het juiste gebruik van de wil. God heeft de mens de mogelijkheid gegeven om te kiezen. Die mogelijkheid moet de mens gebruiken. U kunt uw hart niet veranderen. U kunt niet uit uzelf uw gevoelens op God concentreren. Maar u kunt kiezen om Hem te dienen. U kunt uw wil aan Hem geven. Hij zal dan in u bewerkstelligen, dat u datgene wenst te doen, dat naar Zijn wil is. Zo komt u geheel binnen de invloedsfeer van de Geest van Christus. Uw gevoelens zullen op Hem gericht zijn en uw gedachten zullen met Hem in overeenstemming zijn.

Goed en heilig te willen zijn is uiteraard juist. Maar als u daar ophoudt, is dat van geen echte waarde. Velen zullen verloren gaan, terwijl zij de hoop en het verlangen hebben om christen te worden. Maar zij komen er niet toe om zich aan de wil van God te onderwerpen. Zij komen er niet toe om zonder uitstel te kiezen om christen te worden. Door het juiste gebruik van de wil, ondergaat uw leven misschien een totale verandering. Als u uw wil aan Christus ondergeschikt maakt, sluit u een bondgenootschap met die macht, die boven alle overheden en machten uitgaat; u ontvangt kracht van boven om standvastig te blijven. Door u voortdurend te onderwerpen aan God, bent u in staat om het nieuwe leven, d.w.z. het leven uit het geloof, te leiden.