De mooiste Bijbelteksten over de liefde!

Galaten 5:6
“In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.”

Marcus 12:30
“Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.”

2 Kronieken 9:8
“Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen in u schept dat hij u op de troon heeft gezet om in zijn naam koning te zijn. Uw God heeft Israël zo lief dat hij het voor altijd wil doen standhouden. Daarom heeft hij u als koning aangesteld om recht en gerechtigheid te handhaven.’”

1 Petrus 4:8
“Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.”

1 Johannes 4:19
“Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.”

Romeinen 13:10
“De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.”

Psalm 31:23
“In mijn angst had ik gezegd:
‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’
maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep.”

Romeinen 5:5
“Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.”

Kolossenzen 3:1
“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.”

Spreuken 20:28
“Liefde en trouw beschermen de koning, liefde schraagt zijn troon.”

1 Tessalonicenzen 1:4
“God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen.”

1 Johannes 4:18
“De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.”

Lucas 6:35
“Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.”

1 Korintiërs 13:13
“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

1 Johannes 4:7
“Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.”

Efeziërs 5:25
“Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.”

1 Korintiërs 13:4
“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.”

Deutronomium 10:18
“Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding.”

1 Johannes 4:17
“Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.”

Efeziërs 4:2
“Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.”

Jakobus 2:8
“Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.”

1 Johannes 3:16
“Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.”

Lucas 6:27-28
“Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.”

Psalm 116:1-2
“De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken,hij luistert naa mij, ik roep hem aan, mijn leven lang.”

2 Johannes 1:6
“Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. Volgens dit gebod, dat u vanaf het begin gehoord hebt, moet u leven.”

Deuteronomium 10:19
“Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.”

Kolossenzen 3:13-14
“Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.”

Romeinen 12:10
“Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”

Johannes 13:34
“Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.”

Spreuken 10:12
“Haat brengt ruzie voort, liefde dekt alle fouten toe.”

1 Johannes 4:8
“Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.”